ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 2610 99752 takisp@chemeng.upatras.gr
Ζάγκλης Δημήτρης, Υποψ. διδάκτωρ 2610 996219 dimitriszag@chemeng.upatras.gr
Κοντός Σπύρος, Μεταπτ. φοιτητής 2610 996219 Spyretos@chemeng.upatras.gr
Ιάκωβος Ιακωβίδης, , Μεταπτ. φοιτητής 2610 996219 jacko.116@hotmail.com
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου (ή Ερευνητικής Ομάδας):  ---
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύντομη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ή της Ερευνητικής Ομάδας

Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, Σωματιδιακά συστήματα, Ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων.

Ανάπτυξη επιστημονικών οργάνων για το χαρακτηρισμό του μεγέθους και σχήματος ανόργανων, οργανικών και βιολογικών σωματιδίων.

Συσσωμάτωση μη συσσωματωμένων πορωδών υλικών με την καταβύθιση ανόργανου άλατος, Αποθέσεις δυσδιάλυτων αλάτων σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου.

Τεχνολογία επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, Σχεδιασμός συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Μηχανική των Ρευστών και Φαινόμενα Μεταφοράς.

Διεργασίες Διαχωρισμού υγρών αποβλήτων με τεχνολογίες διήθησης μεμβρανών και ανάκτησης οργανικών ουσιών με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία (Υπερδιήθηση,

Νανοδιήθηση, Αντίστροφη Όσμωση, απόσταξη, κρυστάλλωση, ρόφηση, εκχύλιση). Εφαρμογές στην κατεργασία αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χημικές αναλύσεις: Συσκευή μέτρησης Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD), Φασματοφωτόμετρο UV (2), Αέριος Χρωματογράφος, Αυτόματος Τιτλοδότης, Συσκευές μέτρησης Ο2, pH,αγωγιμότητας, ΝΗ4+, υδατόλουτρα Λουτρό υπερήχων Ανακινητήρας Vortex, Φυγόκεντρος, αναλώσιμα, χημικά αντιδραστήρια, υαλικά εργαστηρίου, κλπ
Μηχανικές αναλύσεις: Ζυγοί ακριβείας, σφαιρόμυλος, δονούμενη συσκευή κοκκομετρίας με συλλογή κοσκίνων, Ιξωδόμετρο, Θολερόμετρο,
Αντλίες κενού, Αντλίες σταθερής παροχής (μονές και διπλές), φυγοκεντρικές και περισταλτικές αντλίες
Μικροσκοπία: Μικροσκόπια (3), στερεοσκόπιο, βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, φακοί διαφόρων μεγεθύνσεων,
Επεξεργασία νερού: Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού, Αποστακτική Στήλη
Μικροβιολογία: Αντιδραστήρας COD, Θάλαμος στρωτής ροής αποστειρωμένου αέρα, Φούρνος επώασης, Kλίβανοι (BINDER:10-70oC,  MLW:0-300 oC, HERAEUS: 0-1150 oC), Επωαστικός κλίβανος
Συσκευές κροκίδωσης/καθίζησης
Ιδιοκατασκευές: Συσκευή εξομοίωσης πρότυπων βροχοπτώσεων &κλίνη με συλλέκτες ρυθμών διάβρωσης, Παλμικό σύστημα συσσωμάτωσης κυλινδρικών κλινών, Σύστημα σταθερής σύστασης, φίλτρα Βαθιάς διήθησης,
Πιλοτικές Μονάδες: Μονάδα Υπερδιήθησης, Μονάδα Νανοδιήθησης ή/και αντίστροφης όσμωσης

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έργα σε εξέλιξη:
Διδακτορική Διατριβή Δημήτρη Ζάγκλη
Συνδυασμός διήθησης μεμβρανών (υπερδιήθηση, νανοδιήθηση, αντίστροφη όσμωση) με άλλες φυσικοχημικές μεθόδους (εξάτμιση υπό κενό, ρόφηση/εκρόφηση σε ρητίνες, κλπ) για την απομόνωση ουσιών νε ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία

Διδακτορική διατριβή Σπύρου Κοντού:
Αφαίρεση και ανάκτηση φαινολικών ουσιών από υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου με ψυχόμενη κρυστάλλωση (Θεωρητική και πειραματική μελέτη)

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ιάκωβου Ιακωβίδη
Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων με φυσικοχημικές μεθόδους- Αξιοποίηση παραπροϊόντων

Μεταπτυχιακή Διατριβή Παυλάκου Ευσταθία
Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της καταβύθισης δυσδιάλυτων αλάτων σε πορώδη υλικά
 
Ερευνητικά Προγράμματα από το 2003 μέχρι σήμερα

 • 2005: Μελέτη της κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών κατά την βιοαποικοδόμηση τοξικών ρύπων σε πορώδη μέσα (Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στην Βασική Έρευνα)
 • 2003-2005: “Ανάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για τη βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών”, (Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στην Βασική Έρευνα)
 • 2004-2006: «Σταθεροποίηση εδαφών με την καταβύθιση ανόργανων αλάτων» (Υποτροφίες ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2004)
 • 2005-2008: Experimental investigations and theoretical modeling of CaCO3 deposition, dissolution and inhibition during oil recovery (Norwegian National Foundation for Research)
 • 2005-2008: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εις βάθος συσσωμάτωση χαλαρών εδαφών, (ΠΕΝΕΔ 2003)
 • 2006-2009: Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας, 2006-2008, ΓΓΕΤ, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανάπτυξη βιώσιμης λύσης για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων με έμφαση στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων
 • Δεκέμβριος 2009: STInno - Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water Clusters
 • Μάιος 2009: Κουπόνια Καινοτομίας, (Κουπόνια Καινοτομίας για  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) ΓΓΕΤ, Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Μάρτιος 2010: SWAM - Increasing the regional competitiveness and economic growth through the RTD&I on sustainable water management
 • Οκτώβ 2009- σημ (υλοποίηση 2011-σήμερα): Ανάπτυξη νέας γενιάς πολυμερικών ΜΕμβρανών με Κάθετο εμβολισμό νανοσωλήνων άνθρακα για τον Καθαρισμό υδατικών Αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση του νερού, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», ΓΓΕΤ, Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Οκτώβ. 2012- σημ.: Tempus IV, Noria: ‘Strengthening Innovation Strategy and Improving the Technology Transfer in the Water Technology Sector of Morocco

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές: http://scholar.google.gr/citations?user=f3cUSiYAAAAJ&hl=el&oi=ao, hindex=14

Title / Authors Cited by   Year
Membrane processing for olive mill wastewater fractionation, CA Paraskeva, VG Papadakis, E Tsarouchi, DG Kanellopoulou, PG Koutsoukos, Desalination 213 (1), 218-229 54   2007
Adsorption of atrazine on soils: Model study, ID Kovaios, CA Paraskeva, PG Koutsoukos, AC Payatakes, Journal of Colloid and Interface Science 299 (1), 88-94 44   2006
Three-dimensional trajectory analysis and network simulation of deep bed filtration, VN Burganos, CA Paraskeva, AC Payatakes, Journal of colloid and interface science 148 (1), 167-181 44   1992
Three-dimensional trajectory analysis of particle deposition in constricted tubes, CA Paraskeva, VN Burganos, AC Payatakes, Chemical engineering communications 108 (1), 23-48 31   1991
Heterogeneous nucleation and growth of calcium carbonate on calcite and quartz, MG Lioliou, CA Paraskeva, PG Koutsoukos, AC Payatakes, Journal of colloid and interface science 308 (2), 421-428 28   2007
Simulation of the dynamics of depth filtration of non‐Brownian particles, VN Burganos, ED Skouras, CA Paraskeva, AC Payatakes, AIChE journal 47 (4), 880-894 27   2001
Calcium sulfate precipitation in the presence of water-soluble polymers, MG Lioliou, CA Paraskeva, PG Koutsoukos, AC Payatakes, Journal of colloid and interface science 303 (1), 164-170 26   2006
Monte Carlo network simulation of horizontal, upflow and downflow depth filtration, VN Burganos, CA Paraskeva, AC Payatakes, AIChE Journal 41 (2), 272-285 24   1995
Membrane filtration of olive mill wastewater and exploitation of its fractions, CA Paraskeva, VG Papadakis, DG Kanellopoulou, PG Koutsoukos, KC Angelopoulos, Water environment research 79 (4), 421-429 22   2007