Σεμινάριο τμήματος - Χριστάκη Παρασκευά

Τίτλος Παρουσίασης: Εφαρμογές Φυσικοχημικών Διεργασιών στις τεχνολογίες σωματιδίων, στη συσσωμάτωση ψαθυρών υλικών και στην επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Χριστάκη Παρασκευά
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Τρί, 22 Μάιος 2018, Ώρα: 18:00 - 20:00
Περίληψη

Παρουσιάζονται δύο διαφορετικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σε θέματα που αφορούν στην σταθεροποίηση μη συμπαγών  ψαθυρών υλικών αλλά και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης αφορά τη θεωρητική και πειραματική μελέτη της επιτόπου κατακρήμνισης και ανάπτυξης δυσδιάλυτων αλάτων στις επιφάνειες κόκκων ενός πορώδους υλικού, με σκοπό: τη συσσωμάτωση ψαθυρών βραχωδών σχηματισμών στα φρεάτια εξόρυξης πετρελαίου, τη στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος, την προστασία καλλιεργήσιμων εδαφών από την διάβρωση λόγω της βροχής κλπ. Παρουσιάζονται αποτελέσματα της προσομοίωσης της εισαγωγής των διαλυμάτων σε πορώδη υλικά, της επιτόπου ανάμιξης των διαλυμάτων, της καταβύθισης του επιθυμητού άλατος και της ανάπτυξης κρυστάλλων στην επιφάνεια των κόκκων. Παρουσιάζονται ακόμη αποτελέσματα της καταβύθισης αλάτων σε πορώδη υλικά παρουσία διαλυμένων οργανικών ενώσεων, όπως η αιθυλενογλυκόλη ή της παρουσίας αδιάλυτων οργανικών ενώσεων, όπως το δωδεκάνιο, σε διαφορετικές συνθήκες ροής και γεωμετρίες του πορώδους υλικού.

Στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης θα γίνει μια σύνοψη της δουλειάς που γίνεται σε εργαστηριακό αλλά και σε πιλοτικό επίπεδο για την επεξεργασία αποβλήτων αγροτικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείου και οινοποιίας, όπως το απόβλητο ελαιοτριβείου διφασικής και τριφασικής λειτουργίας, τα φύλλα της ελιάς, ο αλλοιωμένος οίνος και τα στέμφυλα, χρησιμοποιώντας διήθηση με μεμβράνες (Υπερδιήθηση, Νανοδιήθηση και Αντίστροφη Ώσμωση) και συνδυασμό με άλλες φυσικοχημικές τεχνικές, όπως η προσρόφηση σε ρητίνες ανταλλαγής ιόντων και εξάτμιση υπό κενό, η κρυοξήρανση, κλπ. Ποσοστό 70 % του ολικού όγκου των υγρών αποβλήτων που επεξεργάζονται οι μονάδες μεμβρανών είναι νερό κατάλληλο για άρδευση και τα συμπυκνώματα των μεμβρανών επεξεργάστηκαν περαιτέρω για την απομόνωση φαινολικών ουσιών σε υψηλές καθαρότητες και για την αξιοποίηση τους στην βιομηχανία τροφίμων αλλά και στην φαρμακοβιομηχανία. Τα προϊόντα αυτά έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και ο περαιτέρω εξευγενισμός τους σε προϊόντα μεγαλύτερης καθαρότητας (>90%) είναι μέρος της τελευταίας εργασίας του εργαστηρίου. Η εργασία αυτή επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της ανάκτησης φαινολικών ενώσεων σε υψηλά ποσοστά καθαρότητας από υγρά μίγματα αγροτικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή συνδυαστικών φυσικοχημικών μεθόδων διήθησης μέσω μεμβρανών και κρυστάλλωσης με ψύξη.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή