"Χρήση εξαγωνικού Νιτριδίου του Βορίου (hBN) και άλλων δισδιάστατων υλικών (2D materials) στην τέχνη"

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Αντιγόνη Μαμαλούκου (AM: 1055912)
Παρατηρήσεις

Το hBN και άλλα διδιάστατα υλικά όπως το MoS2 και το WS2 θα εξετασθούν ως μέσα ενίσχυσης υδατοδιαλυτών και ελαιοδιαλυτών βαφών/χρωστικών που χρησιμοποιούνται στην τέχνη. Θα μελετηθεί η ικανότητα διασποράς τους σε μελάνια ζωγραφικής και σε ακρυλικά (τέμπερες), ενώ ένας πλήρης χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού, φασματοσκοπία Raman και περίθλαση ακτίνων Χ θα πραγματοποιηθεί. Τελικώς, οι βαφές που θα προκύψουν θα υποβληθούν σε επιταχυνόμενη γήρανση με τη βοήθεια ενός περιβαλλοντικού θαλάμου.