Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό, ταχύ και ενεργειακά αποδοτικό διαχωρισμό νερού

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Δάσιος Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Παύλος Θεοχάρης (AM: 1055886)
Παρατηρήσεις

Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό, ταχύ και ενεργειακά αποδοτικό διαχωρισμό νερού
Σχέσεις Δομής/Ιδιοτήτων. Προσδιορισμός ρόλου μικρο- και νανο-δομής στην μηχανική απόδοση των μεμβρανών.
Μελέτη πολυστρωματικών CNM και εξέταση συμπεριφοράς θραύσης για τον προσδιορισμό βέλτιστου αριθμού στρωμάτων χωρίς υποβιβασμό διαπερατότητας. Μηχανικός χαρακτηρισμός νανομεμβρανών και συνθέτων τους.