Αγώγιμα βιοσυμβατά σύνθετα υδροπηκτώματα Αλγινικού νατρίου με γραφένιο

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Πασπαράκης Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Γεώργιος Παππάς
Παρατηρήσεις

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί η σύνθεση νανοσύνθετων υδροπηκτωμάτων μήτρας αλγινικού νατρίου, εμποτισμένη με τροποποιημένο γραφένιο (π.χ. οξείδιο γραφενίου, ανηγμένο οξείδιο γραφενίου, κλπ.) με στόχο τη δημιουργία υδροπηκτωμάτων με βελτιωμένες μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. Αρχικά θα αναπτυχθεί ένα πειραματικό πρωτόκολλο τροποποίησης του αλγινικού νατρίου με το γραφένιο, και θα ακολουθήσει ο πειραματικός χαρακτηρισμός με μεθόδους φασματοσκοπίας καθώς και η μελέτη των βασικών ρεολογικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Τα νέα νανοσύνθετα υδροπηκτώματα θα μελετηθούν ως προς τις πιθανές τους χρήσεις σε βιολογικές εφαρμογές ως ενέσιμα βιοϋλικά ή/και ως βιοϋλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης.