Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 9o Εξάμηνο (5ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα A
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A1
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2143)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων μέσω (α) φυσικοχημικών, (β) βιολογικών και (γ) προηγμένων διεργασιών οξείδωσης (advanced oxidation processes).

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει δεξιότητες  για την κατανόηση:

 1. Μεθόδων εκτίμησης του ρυπαντικού/μολυσματικού φορτίου υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
 2. Σχεδιασμού φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
 3. Σχεδιασμού διεργασιών διαχωρισμού (μεμβράνες, προσρόφηση) για την επεξεργασία/αξιοποίηση αποβλήτων.
 4. Βασικών αρχών και σχεδιασμού των εξελιγμένων διεργασιών οξείδωσης.
 5. Σχεδιασμού μονάδων επεξεργασίας της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Μηχανικής Υγρών Αποβλήτων οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασική γνώση ισοζυγίων μάζας, φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών.

 • Παροχή υγρών αποβλήτων. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων.
 • Δίκτυα αποχέτευσης.
 • Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων (σχάρες, αμμοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες).
 • Πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση και επίπλευση).
 • Στοιχεία μικροβιολογίας και κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών.
 • Δευτεροβάθμια επεξεργασία-βιολογικές διεργασίες σε αιώρημα (δραστική λάσπη, αεριζόμενες λίμνες).
 • Διεργασίες προσκολλημένης ανάπτυξης (χαλικοδιυλιστήρια, βιοδίσκοι).
 • Απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αφαίρεση φωσφόρου).
 • Μοντελοποίηση ενεργού ιλύος.
 • Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
 • Απολύμανση.
 • Διαχείριση ιλύος.

Προέλευση και χαρακτηριστικά βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Φυσικές και χημικές διεργασίες επεξεργασίας:

 • Συσσωμάτωση-Κροκίδωση
 • Προσρόφηση
 • Διήθηση
 • Μεμβράνες

Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης

 • Οζονισμός
 • Φωτοκατάλυση
 • Ηλεκτρόλυση
 • Υπέρηχοι
 • Θερμοχημικές διεργασίες
 • Συνδυασμός διεργασιών

Ανάκτηση συστατικών και αξιοποίηση αποβλήτων

Χρήση Η/Υ και video projector

Προβολή video

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστήριο

13

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

52

Μελέτη για τελική εξέταση

12

Τελική εξέταση

3

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

106 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (35%)
 • Επίλυση Προβλημάτων (65%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2143/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. "Μηχανική Υγρών Αποβλήτων. Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση - Τόμος Α" 4η Έκδοση, Metcalf & Eddy, Εκδ. Τζιόλα, 2006, Θεσ/νίκη. ISBN: 960-148-109-2
 2. "Μηχανική Υγρών Αποβλήτων. Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση - Τόμος Β" 4η Έκδοση, Metcalf & Eddy, Εκδ. Τζιόλα, 2006, Θεσ/νίκη. ISBN: 960-418-113-0
 3. "Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων", Γ. Λυμπεράτος και Δ. Βαγενάς, Εκδ. Τζιόλα, 2011, Θεσ/νίκη. ISBN: 978-960-418-346-3
 4. "Επεξεργασία Λυμάτων", Σ. Τσώνης, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2004, Αθήνα, ISBN: 960-7530-51-9
 5. Advanced Oxidation Processes for Water & Wastewater Treatment, Ed. S.A. Parsons, IWA Publishing, 2004