Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_212
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (2Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (10/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2116)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν:

 1. Ονοματολογία και δομή των ενώσεων του άνθρακα και των χαρακτηριστικών ομάδων της οργανικής χημείας
 2. Τα ειδη των ενδομοριακών δυνάμεων και την επίδραση που έχουν στις φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων
 3. Τους κύριους μηχανισμούς αντιδράσεων οργανικών μορίων. Υποκατάστασης SN1 και SN2, Απόσπασης Ε1 και Ε2, Ηλεκτρονιόφιλης Προσθήκης σε ακόρεστους δεσμούς, Ελευθέρων Ριζών και Πυρηνόφιλης Αρωματικής Υποκατάστασης
 4. Κύριες μεθόδους σύνθεσης οργανικών ενώσεων

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασικές γνώσεις Γενικής Χημείας, Κινητικής Αντιδράσεων, Ατομικών – Μοριακών Τροχιακών και Υβριδισμών - Οξύτητα – Βασικότητα καθώς και περιορισμένες γνώσεις σε Βασικές Θερμοδυναμικές Ιδιότητες (Έννοιες Ελεύθερης Ενέργειας Gibbs, Ενθαλπίας, Εντροπίας)

 1. Εισαγωγή στις ενώσεις του άνθρακα - Χημικοί Δεσμοί και Μοριακή Δομή
 2. Χαρακτηριστικές Ομάδες Οργανικών Ενώσεων – Ονοματολογία – Ενδομοριακές Δυνάμεις – Συντονισμός – και Φασματοσκοπία Υπερύθρου
 3. Εισαγωγή στις Χημικές Αντιδράσεις και τους Μηχανισμούς τους – Οξέα και Βάσεις
 4. Ονοματολογία και Ισομερισμός Αλκανίων και Κυκλοαλκανίων – Διαμορφώσεις Μορίων
 5. Στερεοχημεία Αλκανίων και Κυκλοαλκανίων
 6.  Ιοντικές Αντιδράσεις – Αντιδράσεις Πυρηνόφιλης Υποκατάστασης – Μηχανισμοί SN1 και SN2
 7. Ιοντικές Αντιδράσεις – Αντιδράσεις Πυρηνόφιλης Απόσπασης – Μηχανισμοί Ε1 και Ε2
 8. Αλκένια/Αλκίνια – Αντιδράσεις Ηλεκτρονιόφιλης Προσθήκης σε Διπλούς/Τριπλούς Δεσμούς - Κανόνας Markovnikov και οι εξαιρέσεις του
 9. Μηχανισμοί Αντιδράσεων μέσω ελευθέρων Ριζών – Πολυμερισμός
 10. Αρωματικές Ενώσεις: Ονοματολογία – Σύνθεση – Ιδιότητες και Μηχανισμός Αντίδρασης Ηλεκτρονιόφιλης Υποκατάστασης

Παραδόσεις του μαθήματος με powerpoint, εκτεταμένη χρήση του e-class για επίλυση ασκήσεων, ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής και παρουσίαση θεωρίας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Επίλυση Ασκήσεων στην τάξη               

13

Μελέτη θεωρίας

60

Εξάσκηση στην επίλυση ασκήσεων

50

Προετοιμασία συμμετοχής σε προόδους

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

195 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Επίλυση 8 σειρών ασκήσεων στη τάξη (Επιβράβευση στο τελικό βαθμό μέχρι 10 %)

Τρεις προόδους απαλλακτικές από την τελική εξέταση σε περίπτωση που ο βαθμός και στις τρεις προόδους είναι μεγαλύτερος του πέντε (5)

Ή εναλλακτικά

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2116/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - Έκδοση: 1η/2012 - Συγγραφείς: JOHN MCMURRY - ISBN: 978-960-524-054-7
 2. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων με μια ματιά - Έκδοση: 1η έκδ./2004 - Συγγραφείς: Moloney Mark G.ISBN: 978-960-394-245-0
 3. Organic Chemistry – 10th Edition 2011- Authors: Graham Solomons and Craig B. Fryhle - ISBN 978-0-470-40141-5