ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΛΑΔΑΣ 2610-969564 ladas@chemeng.upatras.gr
ΣΤΕΛΛΑ  ΚΕΝΝΟΥ 2610-969585 kennou@chemeng.upatras.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2610-997287 kyriakg@chemeng.upatras.gr
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου:

athena4.chemeng.upatras.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η έρευνα στο Εργαστήριο Επιστήμης Επιφανειών (ΕΕΕ) εστιάζεται στην πειραματική Επιστήμη Επιφανειών των στερεών.  Μια πλειάδα εξειδικευμένων πειραματικών τεχνικών χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύστασης, της δομής και των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων επιφανειών /διεπιφανειών /λεπτών υμενίων στερεών υλικών, εκτεθειμένων σε υπερυψηλό κενό ή ελεγχόμενη  αέρια ατμόσφαιρα, καθώς και για την συσχέτιση των ιδιοτήτων αυτών με την συμπεριφορά  των υλικών σε διάφορες διεργασίες.  Οι επιφάνειες/ διεπιφάνειες των στερεών και τα λεπτά υμένια είναι πρωταρχικής σημασίας  στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, ιδιαίτερα στις περιοχές της μικρο(νανο)-ηλεκτρονικής, των σύνθετων υλικών και των καταλυτικών υλικών για ετερογενή κατάλυση. Το ΕΕΕ διαθέτει μια σειρά επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών όπως:  φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων και ηλεκτρονίων Auger από ακτίνες-Χ  και από υπεριώδες (XPS/XAES, UPS), φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger και ενεργειακών απωλειών (AES, EELS), φασματοσκοπία σκέδασης ιόντων (ISS), περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), μέτρηση του έργου εξόδου (WF) καθώς και την τεχνική της θερμοκρασιακά προγραμματισμένης εκρόφησης (TPD).  Επιπλέον υπάρχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ακτινοβολίας  SYNCHROTRON και άλλες τεχνικές με βάση την ανάλυση της λεπτής δομής φασμάτων απορρόφησης ακτίνων – Χ (NEXAFS, SEXAFS, EXAFS, XANES).

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύντομη περιγραφή του βασικού ερευνητικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών έρευνας προς τρίτους δίνεται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ερευνητικές  συνεργασίες, τα  εξωτερικά χρηματοδοτούμενα Έργα καθώς και Δημοσιεύσεις  που προκύπτουν  αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.