Μελέτη της μοριακής δομής και διαμόρφωσης μικρών, μη κανονικών πεπτιδίων με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Μαυραντζάς Βλάσης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Παπαγεωργίου, Ιωάννα (AM: 1055884)
Παρατηρήσεις

Συνοπτική περιγραφή: Τα τελευταία έτη έχει ταυτοποιηθεί μια καινούργια κατηγορία αντιμικροβιακών πεπτιδίων (ΑΜΠ) από φυσικά παράγωγα με έντονη δράση που όμως χαρακτηρίζονται από μη κανονική δομή (απουσία δομικών στοιχείων α-έλικας ή β-φυλλώσεων). Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα κάνουμε χρήση λεπτομερών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (ΜΔ) ώστε να αποφανθούμε για την τρι-σδιάστατη  δομή αυτών των πεπτιδίων και πως αυτή συγκρίνεται με τα ευρήματα πειραματικών μετρήσεων (όπου υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια δεδομένα). Τα πεπτίδια που θα μελετηθούν αποτελούνται από μικρό αριθμό (10-40) αμινοξέων, συγκεκριμένης και πολύ αυστηρής αλληλουχίας αμινοξέων. Έτσι, σ' ένα δεύτερο στάδιο, θα μελετήσουμε και πως τα ευρήματα της μοριακής δυναμικής επηρεάζονται από πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στην αλληλουχία αυτών των πεπτιδίων (δηλ. από μεταλλάξεις τους). 

 

Προϋποθέσεις: Πολύ καλή γνώση της Fortran